Ad

ފޮޓޯ ޚަބަރު

ފޮޓޯ: ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލޭގައި އަޅާ ފުލެޓްތައް

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *