Ad

ރައީސްގެ ޤަރާރު : އަލަށް އެއާޕޯޓް ބިނާކުރަން 12 ރަށެއް ކަނޑައަޅުއްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ޤަރާރަކުން އެއަރޕޯޓްތައް ތަރައްގީކުރާނެ ރަށްތައް ކަނޑައަޅުއްވައިފިއެވެ.

މި ޤަރާރަކީ ދައުލަތުގެ ޢާންމު މަންފާއަށްޓަކައި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ އިޤްތިސާދީ ސިޔާސަތެއްގެ ދަށުން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ މުހިންމު މަޝްރޫއުތަކާއި އެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް މަދުވެގެން ކުރަން ޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓް ހާމަކުރައްވާ ނެރުއްވި ޤަރާރެކެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރުގައިވާ ގޮތުން 12 ރަށެއްގައި އަލަށް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި އެހެން ބައެއް އެއަރޕޯޓުތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ

އަލަށް އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރާ ރަށްތައް:

* ހއ. ދިއްދޫ
* ށ. ދިގުވެލި
* ށ. މިލަންދޫ
* ނ. ވިހަފަރު
* ރ. ފައިނު
* އއ. މަތިވެރި
* ފ. ނިލަންދޫ
* ގއ. މާރެންދޫ
* ތ. ގުރައިދޫ

މީގެ އިތުރުން ލ. އަތޮޅުގައި ދެވަނަ އެއަރޕޯޓެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ. އަދި ގއ. ވިލިނގިއްޔާއި ތިނަދޫ ސިޓީގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށްވެސް ވަނީ ޤަރާރުގައި ހިމަނުއްވާފައެވެ.

އެއަރޕޯޓު މިހާރު އޮތް ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެތަންތައް އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެއަރޕޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ގަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާއި ފުނަދޫ، ދަރަވަންދޫ، ކުޅުދުއްފުށި، ފުވައްމުލައް ސިޓީ، މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ މަކުނުދޫ، އަލިފުށި، މުލި، ބިލެތްފަހި، ތުޅާދޫ، ވިލުފުށި އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމުންވެސް ރައީސްގެ ގަރާރުގައި ވަނީ ހިމަނުއްވާފައެވެ.

އެއަރޕޯޓުތަކުގެ އިތުރުން ދެ ސަރަހައްދެއްގައި އައްސޭރި ޓޫރިޒަމްގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގަރާރުގައި ވަނީ ހިމަނުއްވާފައެވެ. އެއީ އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ލ. ގަމުގައެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *