Ad

ކުނި އުކާލާއިރު ވެމްކޯއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފީ ކުޑަކޮށްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ވެމްކޯގެ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކަށް ޢާންމުން ގެންދާ ކުނި ޓަނަކަށް ނަގާ ފީއަށް އަނެއްކާވެސް ލުއިދީ، އެއަދަދަދު 500 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމަވައި އެކަން ރަޢީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢިއުލާންކުރައްވައިފިއެވެ.

ވެމްކޯގެ ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ނަގާ ފީ ކުޑަކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒުގެ ވެވަޑައިގެންނެވި ވަޢުދާއެއްގޮތަށް މާލެއާއި ހުޅުމާލެ އާއި ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ނަގާ ޚިދުމަތުގެ ފީ 1060 ރުފިޔާއިން 750 ރުފިޔާއަށް ކުޑަކުރީ މި ނިމުނު މާޗުމަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި ރޭ ބޭއްވި ކެމްޕެއިން ހަރަކާތެއްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ އާންމުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާ މައްސަލަތަލުގެ ތެރެގައި ކުނީގެ މައްސަލަވެސް ހިމެނޭކަމަށާއި، ވެމްކޯއިން ފޯރުކޮށްދޭ އެ ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އިތުރު ލުއިތަކެއްދޭން ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށެވެ.

ވިޔަފާރިތަކާއި އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް ރޭޓްތައް މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ކުޑަކޮށްފައިވީނަމަވެސް، މިހާރު ނަގަމުންދާ އަދަދަކީވެސް އާންމު މީހުންނަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާފަދަ އަގެއްނޫންކަން ފާހަގަކުރެވިފައވާކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

"ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އެދުމެއްއޮތްކަމެއްމީ، އަޅުގަނޑު މިހާރު ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރާއި ކަމާގުޅޭ ވަޒީރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފިން. އެހެންވީމަ ޓަނަކަށް މިނަގާ 750 ރުފިޔާ، 500 ރުފިޔާއަށް ސަރުކާރުން ކުޑަކޮށްދޭނަން" ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެއަގުތައް ނަގަން ފަށާނެ ތާރީޚު މާލަސްތަކެއްނުވެ ވެމްކޯއިން ޢިއުލާންކުރައްވާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ، އެބަދަލާއެކު ކުނި އުކާލުމަށް އާންމު ފަރާތްތަކުން އުފުލާތަކުލީފަށް ލުއިތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށެވެ.

އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވާނީ ރައްޔިތުންގެ ހުންނަ އެފަދަ ކަންބޮޑުވުންތައް ޙައްލުކޮށްދެވުމަށް އިސްކަންދީގެން ކަމަށްވެސް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި ވެމްކޯގެ އިތުރުން އެހެން އެސްއޯއީ ތަކުގެ ކަންކަން ވެސް ރަނގަޅުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށާއި އެގޮތުން އެމަނިކުފާނު ވެރިކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ފައިސާ ޗާޕް ނުކޮށް، ހުރިހާ ބިލްތަށް ދައްކަވަމުން، ފައިސާގެ އަގު ހިފަހައްޓަވަމުން، ޑޮލަރުގެ ރޭޓު ތިރިކުރައްވަމުން، ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ގިނަ ލުއިތައް ވެސް ހޯއްދަވާދެއްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފޮޓޯ
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފ.ނިލަންދޫއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މަރްޙަބާ ދަންނަވަނީ. ރައީސް ނިލަންދޫއަށް ފައިބާވަޑައިގަތީ ވާރޭވެހެމުންދިޔަ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ވީނަމަވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެމަނިކުފާނަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމަށް ނުކުމެ ތިބި. މިރޭ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކެއް ރައީސް ވަނީ އިޢުލާންކުރައްވާފައި.
ފޮޓޯ
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެން އުފައްދާ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި އިމާރާތްކުރުމާ ބިނާރާ ބެހޭ ވުޒާރާއާ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން މިއަދު ސޮއިކުރަނީ. 282 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢު 1 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭއިރު އައްޑޫ ސިޓީގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާނެ މީރު ފެން އެ ސިޓީގައި އުފައްދަމުންދާނެ. އަދި ފެން އުފައްދާ ނިޒާމަށް ބާރު ބޮޑުވެ، މިހާރު ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތައް އެކީ ހައްލުވެގެން ދާނެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދަނީ ދެމުން.
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *