Ad

އެސްޓީއޯއަށް ގެނައި ޝިޕްމެންޓާއިއެކު އިނގުރާއި ލޮނުމެދުގެ އަގު ބާޒާރުގައި ހެޔޮވެއްޖެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިން އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން އިނގުރާއި ލޮނުމެދުގެ ޝިޕްމެންޓެއް ރާއްޖެ ގެނެސް ހެޔޮ އަގެއްގައި ވިއްކަން ފަށައިފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން ބުނި ގޮތުގައި އިނގުރު ބަސްތާއެއް މިހާރު 273 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ އެވެ. އަދި ފަސް ބަސްތާ ގަންނަ ނަމަ ބަސްތާއެއް 263 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ.

ލޮނުމެދު ބަސްތާއެއް 302 ރުފިޔާއަށް ވިއްކަމުންދާއިރު ފަސް ބަސްތާ ގަންނަ ނަމަ ބަސްތާއެއް 292 ރުފިޔާއަށް ލިބޭނެ ކަމަށްވެސް އެސްޓީއޯ އިން ބުނެ އެވެ.

އެސްޓީއޯ އިން އިނގުރާއި ލޮނުމެދު ރާއްޖެ ގެނެސްފައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި އިނގުރާއި ލޮނުމެދުގެ އަގު ކުޑަކޮށް އުފުލެން ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ.

ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ އަސާސީ ތަކެތި ރޯދަ މަހާ ދިމާކޮށް އަގު ބޮޑުވާތީ އެފަދަ ތަކެތީގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އިން އަބަދުވެސް މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެ އެވެ.

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް
ފޮޓޯ
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ފ.ނިލަންދޫއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިރޭ ވަޑައިގަތުމުން އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުން މަރްޙަބާ ދަންނަވަނީ. ރައީސް ނިލަންދޫއަށް ފައިބާވަޑައިގަތީ ވާރޭވެހެމުންދިޔަ ވަގުތެއްގައިކަމަށް ވީނަމަވެސް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެމަނިކުފާނަށް މަރްޙަބާ ދެންނެވުމަށް ނުކުމެ ތިބި. މިރޭ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ބޭއްވެވި ރަސްމީ ޖަލްސާގައި މުހިންމު މަޝްރޫޢުތަކެއް ރައީސް ވަނީ އިޢުލާންކުރައްވާފައި.
ފޮޓޯ
އައްޑޫ ސިޓީގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ފެން އުފައްދާ ނިޒާމު އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގައި އިމާރާތްކުރުމާ ބިނާރާ ބެހޭ ވުޒާރާއާ، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ އިން މިއަދު ސޮއިކުރަނީ. 282 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މި މަޝްރޫޢު 1 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިމޭއިރު އައްޑޫ ސިޓީގެ އާބާދީއަށް ބޭނުންވާނެ މީރު ފެން އެ ސިޓީގައި އުފައްދަމުންދާނެ. އަދި ފެން އުފައްދާ ނިޒާމަށް ބާރު ބޮޑުވެ، މިހާރު ކުރިމަތިވަމުންދާ ދަތިތައް އެކީ ހައްލުވެގެން ދާނެ. އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްޤީއަށް ރައީސް ޑރ.މުޢިއްޒުގެ ސަރުކާރުން ބޮޑު އިސްކަމެއް ދަނީ ދެމުން.
ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *