Ad

ފޮޓޯ ޚަބަރު

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ގާއިމުކުރެވޭ ވަގުތީ ކެޓް ޝެލްޓަރގެ ބިންގާ އެޅުން

ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގައި ގާއިމުކުރެވޭ ވަގުތީ ކެޓް ޝެލްޓަރގެ ބިންގާ އެޅުން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *