Ad

ފޮޓޯ ޚަބަރު

ހުޅުމާލެ، ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އޭޕްރީލް 2 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ރައްޔިތުންނާ ސަލާންކުރެއްވުމުގައި ގަޑިއިރަކަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާފައި. އަދި ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ މުހިންމު ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދައްކަވާފައި.

ހުޅުމާލެ، ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ހިޔާ ސަރަޙައްދުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު އޭޕްރީލް 2 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި ރައްޔިތުންނާ ސަލާންކުރެއްވުމުގައި ގަޑިއިރަކަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރައްވާފައި. އަދި ރައްޔިތުންނާ މުޚާޠަބުކުރައްވާ މުހިންމު ވާހަކަފުޅުތަކެއް ދައްކަވާފައި.

 

 

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *