Ad

ވީޑިއޯ

މިހާރު އޮތް މަޖިލިސް އުވާލަން ފެންނަނީ. ސަރުކާރަށް ހުރަސް ނާޅާ މަޖިލީހެއް އޮންނަންވާނީ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *