Ad

ވީޑިއޯ

ރައްޔިތުންގެ އަޑު: މަޖިލީސް ހޮވީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގު ހިމާޔަތްކުރަން

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *