Ad

ވީޑިއޯ

ރައްޔިތުންގެ އަޑު: ސަރުކާރާ މަޖިލީހުގެ ސުޕަ މެޖޯރިޓީ ދިނީމާވެސް އެމްޑީޕީ ފެއިލްވީ

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *