Ad

ވީޑިއޯ

މަސައްކަތް ކުރަމުން މިދަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ވައްޓާލާފައި އޮތް އަނދަވަޅުން ސަލާމަތްކުރެވޭތޯ : ރައީސް

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހިޔާލު ފާޅުކުރައްވާ!

ހިޔާލު ދެއްވާ!

Your email address will not be published. Required fields are marked *